Misija i vizija

Misija Agencije je provođenje efikasne regulacije i nadzora u oblasti:

 • osiguranja (društva za osiguranje, posrednici u osiguranju),
 • dobrovoljnog penzijskog osiguranja (fondovi i društva za upravljanje),
  s ciljem zaštite i obezbjeđenja povjerenja osiguranika, trećih lica korisnika osiguranja i članova dobrovoljnih penzijskih fondova, uz stvaranje uslova za stabilno i transparentno funkcionisanje tržišta osiguranja u RS.

Agencija usklađuje pravila poslovanja i rada subjekata na tržištu osiguranja, te pravila i principe nadzora sa međunarodno prihvaćenim standardima nadzora u osiguranju.
Agencija nadzire i preduzima mjere potrebne da se obezbijedi zakonitost rada i poslovanja subjekata na tržištu osiguranja, nad kojima ima zakonska ovlaštenja za nadzor.

Vizija je kontinuirani razvoj Agencije, kao nezavisnog i modernog regulatora i nadzornog tijela, odnosno jačanje pozicije Agencije kroz sprovođenje regulatorne i nadzorne funkcije u skladu sa najboljom praksom i međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Djelovanjem Agencije na ovim osnovama stvaraju se pretpostavke da se u Republici Srpskoj izgradi uređeno, moderno, efikasno i fer tržište osiguranja, uključujući i kapitalizovano penzijsko osiguranje, koje korisnicima obezbjeđuje usluge, odnosno proizvode osiguranja, na kvalitetan, pouzdan i transparentan način. Time tržište osiguranja postaje bitan segment ukupnog finansijskog sektora u Republici Srpskoj i BiH, kao i podrška ekonomskom razvoju u cjelini.

Osnovni principi funkcionisanja Agencije

 • Osnovni principi na kojima se zasniva funkcionisanje Agencije su:
 • ekonomičan i efikasan pristup regulaciji i nadzoru,
 • objektivan i nepristrastan pristup u provođenju nadzora,
 • standardizacija nadzornih procedura,
 • transparentnost u obavljanju aktivnosti.

Strateški ciljevi Agencije su:

 • ekonomičan i efikasan pristup regulaciji i nadzoru,
 • objektivan i nepristrastan pristup u provođenju nadzora,
 • standardizacija nadzornih procedura,
 • transparentnost u obavljanju aktivnosti.. izgradnja kompetentnosti u nadzoru, otvorenost ka konstruktivnoj interakciji sa svim zainteresovanim stranama,
 • stimulisanje konkurentskog okruženja i pomoć u razvoju samoregulacije svih ovlašćenih učesnika,
 • regulacija i nadzor zasnovani na riziku – postepeno unapređivanje pristupa nadzoru pomjeranjem fokusa sa kontrole zakonitosti poslovanja, na nadzor koji se bazira na procjeni rizika u poslovanju nadziranih lica i na upravljanju tim rizicima,
 • održavanje aktivne pozicije u BiH, odnosi koordinacije sa drugim institucijama iz oblasti osiguranja, primjena EU i drugih međunarodnih standarda,
 • povećanje povjerenja javnosti u usluge i proizvode tržišta osiguranja i dobrovoljnog kapitalizovanog penzijskog osiguranja,
 • izgrađivanje efektivne politike u oblasti razvoja i upotrebe ljudskih resursa,
 • optimizacija strukture, procesa i procedura u vezi sa upotrebom informacionih tehnologija.