Nadležnosti

Pravnim okvirom, kojim je uređena oblast osiguranja u Republici Srpskoj, regulisane su nadležnosti Agencije, koje se mogu grupisati u regulatorne, nadzorne i zaštita potrošača.

1. Agencija u okviru svojih regulatornih nadležnosti:

 • donosi podzakonske propise (pravilnike, uputstva, naredbe i odluke),
 • analizira postojeću podzakonsku regulativu, u cilju njenog poboljšanja, a u skladu sa promjenama zakonskog okvira i tržišnih okolnosti,
 • donosi pojedinačne akte (rješenja i zaključke), kojim izdaje i oduzima dozvole za rad, daje i oduzima ovlašćenja, vrši upis i brisanje iz registara koje vodi Agencija, primjenjuje propisane mjere nadzora i izdaje ili oduzima ostala ovlašćenja i saglasnosti,
 • učestvuje u izradi transpozicionih i korelacionih tabela u odnosu na direktive EU u oblasti osiguranja, u saradnji sa drugim nadležnim organima,
 • vrši samoprocjenu usklađenosti domaće regulative sa ICP principima koje je izdalo Međunarodno udruženje supervizora u osiguranju (IAIS).

2. Nadzorne nadležnosti Agencije su:

 • nadzor ispunjenosti uslova za osnivanje društava za osiguranje i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljnih penzijskih fondova,
 • nadzor ispunjenosti uslova za ovlašćenje i upis u registar posrednika u osiguranju i ovlašćenih aktuara,
 • nadzor ispunjenosti uslova neophodnih za izdavanje raznih odborenja učesnicima na tržištu osiguranja,
 • vođenje propisanih registara društava za osiguranje, posrednika u osiguranju, ovlašćenih aktuara i dobrovoljnih penzijskih fondova,
 • kontinuirani nadzor – off-site nadzor (pravni, finansijsko-računovodstveni i aktuarski) učesnika na tržištu osiguranja, proučavanjem stanja i kretanja na tržištu osiguranja i analizom izvještaja i druge dokumentacije koju učesnici na tržištu osiguranja dostavljaju Agenciji,
 • redovne i vanredne kontrole (na licu mjesta on-site nadzor) učesnika na tržištu osiguranja, u okviru kojih se vrši pregled poslovnih knjiga i druge dokumentacije, pregled načina vođenja poslovnih knjiga i izvještavanja, pregled postupaka i procedura poslovanja i interne kontrole, kao i preglede ostalih dokumenata neophodnih za obavljanje nadzora,
 • nadzor nad poslovanjem Zaštitnog fonda,
 • razmjena informacija iz oblasti nadzora sa drugim regulatorima finansijskog tržišta,
 • razvoj Informacionog sistema Agencije s ciljem efikasnijeg sprovođenja osnovnih funkcija.

3. Nadležnosti Agencije vezane za zaštitu potrošača su:

 • kontinuirani nadzor nad primjenom uslova i tarifa u osiguranju,
 • kontinuirani nadzor nad postojanjem i primjenom internih procedura u društvima za osiguranje za prodaju osiguranja (zaključivanje ugovora) i za rješavanje odštetnih zahtjeva i zahtjeva za isplatu osiguranih suma i suma osiguranja,
 • podsticaj jačanju povjerenja javnosti u usluge osiguranja (putem Ombudsmana, edukacijom, preventivnim djelovanjem i drugim potrebnim mjerama),
 • saradnja i koordinacija rada sa drugim nadzornim organima finansijskog sektora, radi očuvanja njegove efikasnosti, stabilnosti i obezbjeđenja zaštite prava svih korisnika finansijskih usluga, u skladu sa Zakonom o komitetu za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske.