Postupak kod Ombudsmana u osiguranju

Ombudsman u osiguranju

Ombudsman u osiguranju je uspostavljen pri Agenciji za osiguranje Republike Srpske da omogući vansudsko razrješenje sporova i nesuglasica iz i povezanih sa ugovorom o osiguranju, koji nastaju između društva za osiguranje/Zaštitnog fonda Republike Srpske, sa jedne, i ugovarača osiguranja, osiguranika, korisnika osiguranja i trećeg oštećenog lica, sa druge strane.

Podobni podnosilac prigovora Ombudsmanu u osiguranju

Podobni podnosiolac prigovora je fizičko lice: ugovarač osiguranja, osiguranik, korisnik osiguranja iz ugovora o osiguranju i treće oštećeno lice iz osnova osiguranja od građanske odgovornosti za štetu pod uslovom:

 • da je, prije obraćanja Ombudsmanu, u internom postupku u društvu za osiguranje, koristilo pravo podnošenja prigovora/žalbe na odluku/ponudu/odgovor kojim je riješen zahtjev za odštetu ili naknadu iz osiguranja,
 • da se ne vodi sudski postupak o istom predmetu spora,
 • da nije prošlo više od jedne godine od prijema zadnje odluke /odgovora društva za osiguranje,
 • ako se odnosi na društvo za osiguranje koje posluje u Republici Srpskoj, upisano u registar društava za osiguranje koji vodi Agencija za osiguranje Republike Srpske i ako je ugovor o osiguranju zaključen na teritoriji Republike Srpske.

Kako pokrenuti postupak kod Ombudsmana u osiguranju

Postupak se pokreće isključivo podnošenjem prigovora na propisanom obrascu koji je objavljen na ovoj internet stranici a dostavlja se poštom, faksom ili predaje neposredno na protokolu Agencije. Obrazac mora biti potpisan i uz isti se prilaže dokumentacija kako je navedeno.

O postupku

U postupku po prigovorima osiguranika, korisnika osiguranja i trećih oštećenih lica Ombudsman razmatra usaglašenost postupanja društava za osiguranje sa standardima i dobrim praksama u osiguranju i Kodeksom poslovne etike društava za osiguranje i posreduje između strana u sporu u cilju postizanja sporazuma o vansudskom poravnanju.

Ombudsman vodi vansudski postupak kojem je cilj da se razriješi spor/nesuglasica nastao iz ili povodom ugovora o osiguranju zaključenog na teritoriji Republike Srpske, na način da:

 1. posreduje između strana u sporu u cilju postizanja sporazuma o vansudskom poravnanju i/ili,
 2. donosi odluke/preporuke.

U vansudskom postupku po prigovoru podobnog podnosioca, Ombudsman ne može da utiče na zaključeni ugovor o osiguranju, vrstu i obimu osiguravajućeg pokrića, te visinu naknade iz ugovora, odnosno visinu odštete iz osnova osiguranja od odgovornosti.

Postupak podliježe načelima: dobrovoljnosti, privatnosti i povjerljivosti, jednakosti strana u postupku, nepristrasnosti i neutralnosti, ekonomičnosti i efikasnosti postupka sa minimumom formalnosti.

Svi postupci pred Ombudsmanom su povjerljivi, a informacije, izjave, prijedlozi i ishod postupka kod Ombudsmana, ne smiju se objavljivati na način koji omogućuje da strane u postupku budu prepoznate.

Postupak pred Ombudsmanom je besplatan, a strana u sporu sama snosi troškove koje ima, uključujući troškove prevoza, odsustva sa posla i sl.

Postupak pred Ombudsmanom vodi se na jednom od jezika koji su u upotrebi u Republici Srpskoj, a strana koja ne razumije jezik obezbjeđuje usmeno prevođenje na svoj trošak.

Odluke, preporuke i sporazumi postignuti u postupku kod Ombudsmana, ne mogu se koristiti kao dokazi u sudskom ili drugom postupku u vezi sa predmetom spora.

Postupak kod Ombudsmana ne podliježe formalnim procesnim pravilima, a u slučaju posredovanja između strana u sporu, Ombudsman shodno primjenjuje načela medijacijskog postupka.

Po kojim prigovorima Ombudsman u osiguranju ne postupa

Ombudsman ne postupa po prigovorima/podnescima/zahtjevima: za pružanje informacija i savjeta, za provođenje nadzora, za tumačenjem zakonskih i podzakonskih propisa i sl., a posebno ako se odnose na:

 1. poslovanje društava za osiguranje i kršenje propisa o osiguranju,
 2. pitanja za koje je nadležan sud ili drugi nadležni organ, organizacija ili institucija,
 3. izvršenje pravosnažne sudske presude i
 4. na odnose ugovarača osiguranja, osiguranika i korisnika osiguranja te trećih oštećenih lica i njihovih pravnih zastupnika,
 5. kao i po prigovorima koji se podnose od strane medija, društvenih zajednica ili osiguravača.