Ombdusman

Obrazac prigovora Ombudsmanu u osiguranju

Ombudsman u osiguranju je uspostavljen pri Agenciji za osiguranje Republike Srpske da omogući vansudsko razrješenje sporova i nesuglasica iz i povezanih sa ugovorom o osiguranju, koji nastaju između društva za osiguranje/Zaštitnog fonda Republike Srpske, sa jedne, i ugovarača osiguranja, osiguranika, korisnika osiguranja i trećeg oštećenog lica, sa druge strane.

Prije pokretanja postupak za vansudsko razješenje spora/nesuglasice kod Ombudsmanu u osiguranju neophodno je da podnesete pritužbu/žalbu društvu sa osiguranje.

Telefonske konsultacije na telefon broj +387 51 228-910, svakog radnog dana od 09:00 do 13:00 časova.