Ombdusman

Obrazac prigovora Ombudsmanu u osiguranju

Ombudsman u osiguranju je uspostavljen pri Agenciji za osiguranje Republike Srpske da omogući vansudsko razrješenje sporova i nesuglasica iz i povezanih sa ugovorom o osiguranju, koji nastaju između društva za osiguranje/Zaštitnog fonda Republike Srpske, sa jedne, i ugovarača osiguranja, osiguranika, korisnika osiguranja i trećeg oštećenog lica, sa druge strane.

Prije pokretanja postupak za vansudsko razješenje spora/nesuglasice kod Ombudsmanu u osiguranju neophodno je da podnesete pritužbu/žalbu društvu sa osiguranje.

Telefonske konsultacije na telefon broj +387 51 228-910

  • ponedjeljkom, 10:00 – 12:00 časova
  • četvrtkom, 13:00 – 15:00 časova.