Upravljanje i rukovođenje

UPRAVNI ODBOR

Organ upravljanja Agencijom je Upravni odbor Agencije.
Upravni odbor se sastoji od pet članova koje na prijedlog Vlade imenuje Narodna skupština Republike Srpske.
Članovi Upravnog odbora se imenuju na period od pet godina.

Članovi Upravnog odbora su:

  • Goran Račić, diplomirani ekonomista, predsjednik Upravnog odbora
  • Boško Mekinjić, doktor ekonomskih nauka
  • Milan Marković,
  • Vedrana Vrhovac
  • Dejan Jeremić, dipl.ing.saobraćaja

RUKOVOĐENjE

Agencijom rukovodi direktor.
Direktor Agencije predstavlja Agenciju, rukovodi radom Agencije i odgovoran je za njen rad.
Direktora na prijedlog Vlade Republike Srpske, imenuje Narodna skupština Republike Srpske na period od pet godina.

DIREKTOR

Draženka Janjanin, diplomirani ekonomista

Priloženi dokumenti: