Управљање и руковођење

Управни одбор

Орган управљања Агенцијом је Управни одбор Агенције. Управни одбор се састоји од пет чланова које на приједлог Владе именује Народна скупштина Републике Српске. Чланови Управног одбора се именују на период од пет година.

Чланови Управног одбора су:

  • Горан Рачић, дипломирани економиста, предсједник Управног одбора
  • Бошко Мекињић, доктор економских наука
  • Милан Марковић,
  • Ведрана Врховац,
  • Дејан Јеремић, дипл.инг.саобраћаја

Руковођење

Агенцијом руководи директор. Директор Агенције представља Агенцију, руководи радом Агенције и одговоран је за њен рад. Директора на приједлог Владе Републике Српске, именује Народна скупштина Републике Српске на период од пет година.

Директор

Драженка Јањанин, дипломирани економиста

Приложени документи