Надлежност

Правним оквиром, којим је уређена област осигурања у Републици Српској, регулисане су надлежности Агенције, које се могу груписати у регулаторне, надзорне и заштита потрошача.

1. Агенција у оквиру својих регулаторних надлежности:

 • доноси подзаконске прописе (правилнике, упутства, наредбе и одлуке),
 • анализира постојећу подзаконску регулативу, у циљу њеног побољшања, а у складу са промјенама законског оквира и тржишних околности,
 • доноси појединачне акте (рјешења и закључке), којим издаје и одузима дозволе за рад, даје и одузима овлашћења, врши упис и брисање из регистара које води Агенција, примјењује прописане мјере надзора и издаје или одузима остала овлашћења и сагласности,
 • учествује у изради транспозиционих и корелационих табела у односу на директиве ЕУ у области осигурања, у сарадњи са другим надлежним органима,
 • врши самопроцјену усклађености домаће регулативе са ICP принципима које је издало Међународно удружење супервизора у осигурању (IAIS).

2. Надзорне надлежности Агенције су:

 • надзор испуњености услова за оснивање друштава за осигурање и друштава за управљање добровољним пензијским фондовима и добровољних пензијских фондова,
 • надзор испуњености услова за овлашћење и упис у регистар посредника у осигурању и овлашћених актуара,
 • надзор испуњености услова неопходних за издавање разних одборења учесницима на тржишту осигурања,
 • вођење прописаних регистара друштава за осигурање, посредника у осигурању, овлашћених актуара и добровољних пензијских фондова,
 • континуирани надзор – off-site надзор (правни, финансијско-рачуноводствени и актуарски) учесника на тржишту осигурања, проучавањем стања и кретања на тржишту осигурања и анализом извјештаја и друге документације коју учесници на тржишту осигурања достављају Агенцији,
 • редовне и ванредне контроле (на лицу мјеста оn-site надзор) учесника на тржишту осигурања, у оквиру којих се врши преглед пословних књига и друге документације, преглед начина вођења пословних књига и извјештавања, преглед поступака и процедура пословања и интерне контроле, као и прегледе осталих докумената неопходних за обављање надзора,
 • надзор над пословањем Заштитног фонда,
 • размјена информација из области надзора са другим регулаторима финансијског тржишта,
 • развој Информационог система Агенције с циљем ефикаснијег спровођења основних функција.

3. Надлежности Агенције везане за заштиту потрошача су:

 • континуирани надзор над примјеном услова и тарифа у осигурању,
 • континуирани надзор над постојањем и примјеном интерних процедура у друштвима за осигурање за продају осигурања (закључивање уговора) и за рјешавање одштетних захтјева и захтјева за исплату осигураних сума и сума осигурања,
 • подстицај јачању повјерења јавности у услуге осигурања (путем Омбудсмана, едукацијом, превентивним дјеловањем и другим потребним мјерама),
 • сарадња и координација рада са другим надзорним органима финансијског сектора, ради очувања његове ефикасности, стабилности и обезбјеђења заштите права свих корисника финансијских услуга, у складу са Законом о комитету за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске.