Опште смјернице, упутства и закључци

На овој страници можете преузети тренутно актуелне прописе који се тичу рада друштава за осигурање и посредника у осигурању.

  1. Стратешки оквир за прелазак на регулаторни оквир заснован на Солвентности II
  2. Стратешки оквир припреме за прелазак на регулаторни оквир заснован на Солвентности II
  3. Смјерницe за поступање друштава за осигурање која послују на тржишту осигурања Републике Српске приликом закључивања уговора о осигурању од одговорности за моторна возила
  4. УПУТСТВО о вођењу ванбилансне евиденције средстава и обавеза повезаних са датим  гаранцијама друштва за осигурање
    Сл. гласник РС бр. 117/14 од 29.12.2014. године
  5. Закључак са сједнице Савјета за рачуноводство и ревизију Републике Српске на тему кориговани финансијски извјештаји
  6. Закључак са округлог стола на тему кориговани финансијски извјештаји
  7. Смјерница за израду програма за управљање капиталом