Одлуке

На овој страници можете преузети тренутно актуелне прописе који се тичу рада друштава за осигурање и посредника у осигурању.

Закон о друштвима за осигурање

Одлука

 1. Одлука о врстама осигурањаНОВО
  (Сл. гласник РС бр. 3/24 од 12.01.2024. године)
 2. Одлука о електронском достављању надзорних и статистичких извјештаја учесника на тржишту осигурања НОВО
  (Сл. гласник РС бр. 3/24 од 12.01.2024. године)
 3. Одлука о начину коришћења одређених облика активе за покриће техничких резерви друштава за осигурање
  (Сл. гласник РС бр. 87/15 од 22.10.2015. године)
 4. Одлукa о садржају и облику службене легитимације Агенције за осигурање Републике Српске
  (Сл. гласник РС бр. 97/15 од 26.11.2015. године)
 5. Одлука о условима под којима друштво за осигурање може да закључи уговор о реосигурању са друштвом за реосигурање које нема дозволу за рад у БиХ
  (Сл. гласник РС бр. 32/08 од 08.04.2008. године)
 6. Одлука о осигурању трошкова правне заштите и осигурању помоћи
  (Сл. гласник РС бр. 15/07 од 07.03.2007. године)
 7. Одлуку о условима осигурања код иностраног осигуравача
  (Сл. гласник РС бр. 15/07 од 07.03.2007. године)
 8. Одлука о садржају мишљења овлашћеног актуара
  (Сл. гласник РС бр. 15/07 од 07.03.2007. године)
 9. Одлука о утврђивању листе стручних лица која су овлашћена да спроводе контролу у осигуравајућим друштвима
  (Сл. гласник РС бр. 70/06 од 24.07.2006. године)
 10. Одлука о документима који се прилажу уз захтјев за издавање дозволе за рад
  (Сл. гласник РС бр. 116/06 од 30.11.2006. године) 

Закон о обавезним осигурањима у саобраћају

 1. Одлуку о заједничкој тарифи премија и цјеновнику за осигурање од одговорности за моторна возила у Републици Српској (Сл. гласник РС бр. 8/24 од 25.01.2024. године) – НОВО
 2. Одлука о облику и садржају надзорних и статистичких извјештаја Заштитног фонда Републике Српске (Сл. гласник РС бр. 91/14 од 15.10.2014. године)
 3. Смјернице за израду тарифе и цјеновника осигурања од аутоодговорности
 4. Одлукa о минималном садржају услова и полисе осигурања власника возила од одговорности за штету проузроковану трећим лицима (Сл. гласник РС бр. 101/15 од 09.12.2015. године)
 5. Одлука о давању сагласности на Одлуку о организовању Заштитног фонда Републике Српске (Сл. гласник РС бр. 57/06 од 16.06.2006. године)
 6. Обавјештење o Закону о обавезним осигурањима у саобраћају (Службени гласник Републике Српске“, број: 82/15 од 06.10.2015. године)

Заштитни фонд Републике Српске

 1. Одлукa о утвдрђивању и плаћању доприноса Заштитном Фонду Републике Српске у 2024. години (Сл. гласник РС бр. 111/23 од 22.12.2023. године)
 2. Одлукa о броју гласова чланова скупштине Заштитног фонда Републике Српске за 2024. годину (Сл. гласник РС бр. 111/23 од 22.12.2023. године)
 3. Одлукa о утвдрђивању и плаћању доприноса Заштитном Фонду Републике Српске у 2023. години (Сл. гласник РС бр. 127/22 од 22.12.2022. године)
 4. Одлукa о броју гласова чланова скупштине Заштитног фонда Републике Српске за 2023. годину (Сл. гласник РС бр. 127/22 од 22.12.2022. године)
 5. Одлукa о утвдрђивању и плаћању доприноса Заштитном Фонду Републике Српске у 2022. године
  (Сл. гласник РС бр. 114/21 од 20.12.2021. године)
 6. Одлукa о броју гласова чланова скупштине Заштитног фонда Републике Српске за 2022. годину
  (Сл. гласник РС бр. 114/21 од 20.12.2021. године)
 7. Одлукa о утвдрђивању и плаћању доприноса Заштитном Фонду Републике Српске у 2021. години
  (Сл. гласник РС бр. 127/20 од 24.12.2020. године)
 8. Одлукa о броју гласова чланова скупштине Заштитног фонда Републике Српске за 2021. годину
  (Сл. гласник РС бр. 127/20 од 24.12.2020. године)
 9. Одлукa о утвдрђивању и плаћању доприноса Заштитном Фонду Републике Српске у 2020. години
  (Сл. гласник РС бр. 109/19 од 26.12.2019. године)
 10. Одлукa о броју гласова чланова скупштине Заштитног фонда Републике Српске за 2020. годину
  (Сл. гласник РС бр. 109/19 од 26.12.2019. године)
 11. Одлукa о плаћању доприноса Заштитном Фонду Републике Српске у 2019. години
  (Сл. гласник РС бр. 120/18 од 27.12.2018. године)
 12. Одлукa о броју гласова чланова скупштине Заштитног фонда Републике Српске за 2019. годину
  (Сл. гласник РС бр. 120/18 од 27.12.2018. године)
 13. Одлукa о плаћању доприноса Заштитном Фонду Републике Српске у 2018. години
  (Сл. гласник РС бр. 111/17 од 15.12.2017. године)
 14. Одлукa о броју гласова чланова скупштине Заштитног фонда Републике Српске за 2018. годину
  (Сл. гласник РС бр. 111/17 од 15.12.2017. године)
 15. Одлукa о плаћању доприноса Заштитном Фонду Републике Српске у 2017. години
  (Сл. гласник РС бр. 111/16 од 23.12.2016. године)
 16. Одлукa о броју гласова чланова скупштине Заштитног фонда Републике Српске за 2017. годину
  (Сл. гласник РС бр. 111/16 од 23.12.2016. године)
 17. Одлукa о плаћању доприноса Заштитном Фонду Републике Српске у 2016. години
  (Сл. гласник РС бр. 2/16 од 18.01.2016. године)
 18. Одлукa о броју гласова чланова скупштине Заштитног фонда Републике Српске за 2016. годину (Сл. гласник РС бр. 107/15 од 25.12.2015. године)