Правилници

На овој страници можете преузети тренутно актуелне прописе који се тичу рада друштава за осигурање и посредника у осигурању.

Закон о друштвима за осигурање

 1. Правилник о облику и садржају надзорних и статистичких извјештаја друштава за осигурање и реосигурање (Сл. гласник РС бр. 3/24 од 12.01.2024. године) – НОВО
 2. Правилник о правилима оснивања и пословања филијала друштава за осигурање у међуентитетском пословању (Сл. гласник РС бр. 77/19 од 19.09.2019. године)
 3. Правилник о садржају, начину и роковима за достављање извјештаја, обавјештења и других података друштава за осигурање (Сл. гласник РС бр. 91/14 од 15.10.2014. године)
 4. Правилник о поступку стицања квалификованог удјела у друштву за осигурање
  (Сл. гласник РС бр. 89/19 од 28.10.2019. године)
 5. Правилник о интерној ревизији у друштву за осигурање
  (Сл. гласник РС бр. 77/19 од 19.09.2019. године)
 6. Правилник о стављању ван снаге Правилника о систему управљања у друштву за осигурање
  (Сл. гласник РС бр. 50/16 од 21.06.2016. године)
 7. Правилник о поступању друштава за осигурање у вези са притужбама
  (Сл. гласник РС бр. 10/15 од 12.02.2015. године)
 8. Правилник o садржају и начину вођења регистра друштава за осигурње и филијала друштава за осигурање код Aгенције за осигурање Републике Српске (Сл. гласник РС бр. 65/13, од 01.08.2013. године)
 9. Правилник о елементима и контроли маргине солвентности друштава за осигурање (Сл. гласник РС бр. 103/12 од 06.11.2012. године)
 10. Правилник о начину обрачуна капитала и адекватности капитала друштава за осигурање (Сл. гласник РС бр. 89/19 од 28.10.2019. године)
 11. Правилник о лицима на значајном положају у друштву за осигурање (Сл. гласник РС бр. 61/16 од 22.07.2016. године)
 12. Правилник о спровођењу закона о заштити личних података (Сл. гласник РС бр. 66/10 од 12.07.2010. године)
 13. Правилник о начину утврђивања и праћења ликвидности друштава за осигурање и реосигурање (Сл. гласник РС бр. 38/15 од 18.05.2015. године)
 14. Правилник о начину процјењивања билансних и ванбилансних позиција друштва за осигурање (Сл. гласник РС бр. 10/09 од 17.02.2009. године)
 15. Правилник о улагању средстава друштава за осигурање (Сл. гласник РС бр. 117/20 од 27.11.2020. године)
 16. Правилник о садржају извјештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских и других извјештаја друштава за осигурање (Сл. гласник РС бр. 7/08 од 01.02.2008. године)
 17. Правилник о надзору над учесницима на тржишту осигурања (Сл. гласник РС бр. 77/19 од 19.09.2019. године)
 18. Правилник о начину уписа и вођењу регистра овлашћених актуара код Агенције за осигурање Републике Српске (Сл. гласник РС бр. 57/06 од 16.06.2006. године)
 19. Правилник о условима за стицање и повлачење звања овлашћеног актуара (Сл. гласник РС бр. 57/06 од 16.06.2006. године)
 20. Правилник о животном осигурању везаном за улагања (Сл. гласник РС бр. 116/06 од 30.11.2006. године)
 21. Правилник о техничким резервама (Сл. гласник РС бр. 116/06 од 30.11.2006. године)

Закон о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању

 1. Правилник о садржају и начину вођења регистара заступника и посредника у осигурању и реосигурању (Сл. гласник РС бр. 21/19 од 14.03.2019. године)
 2. Правилник о међусобним односима заступника у осигурању и друштава за осигурање и ограничењу провизије заступника у осигурању (Сл. гласник РС бр. 21/19 од 14.03.2019. године)
 3. Правилник о стручном испиту за oбављање послова заступања и посредовања у осигурању и послова заступања добровољних пензијских фондова (Сл. гласник РС бр. 23/18 од 16.03.2018. године)
 4. Правилник о поступку издавања овлашћења и дозвола за заступање и посредовање у осигурању и упису у регистре Агенције за осигурање Републике Српске (Сл. гласник РС бр. 23/18 од 16.03.2018. године)
  • Правилник о измјенама Правилникa о поступку издавања овлашћења и дозвола за заступање и посредовање у осигурању и упису у регистре Агенције за осигурање Републике Српске (Сл. гласник РС бр. 57/22 од 16.06.2022. године)
  • Образац: ЗП-1 Захтјев физичког лица за издавање овлашћења за заступањe у осигурању и упис у Регистaр заступника у осигурању – физичка лица
  • Образац: ЗП-2 Захтјев физичког лица за издавање овлашћења за посредовање у осигурању и упис у Регистaр брокера у осигурању – физичка лица
  • Образац: ЗП-3 Захтјев друштва за заступање за издавање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у Регистар друштава за заступање у осигурању
  • Образац: ЗП-4 Захтјев банке/ микрокредитног друштва/ „Пошта Српске“ за издавање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у Регистар друштава за заступање у осигурању
  • Образац: ЗП-5 Захтјев предузетника за заступање у осигурањ за издавање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у Регистар заступника у осигурању – физичка лица, предузетници
  • Образац: ЗП-6 Захтјев брокерског друштва у осигурању за издавање дозволе за обављање дјелатности посредовања у осигурању и упис у Регистар брокерских друштава у осигурању
  • Образац: ЗП-7 Захтјев друштва за заступање / брокерског друштва у осигурању из ФБиХ за упис у Регистар друштава за заступање / брокерских друштава у осигурању – подрегистар друштава за заступање / брокерских друштава из ФБиХ
  • Образац: ЗП-8 Захтјев физичког лица из ФБиХ овлашћеног заступника, односно посредника у осигурању за упис / остајање на снази уписа у Регистaр заступника у осигурању – физичких лица- подрегистар заступника-физичких лица из ФБиХ / посредника у осигурању – физичких лица- подрегистар посредника у осигурању-физичких лица из ФБиХ
 5. Правилник о достављању извјештаја, обавјештења и других података заступника у осигурању и посредника у осигурању и реосигурању (Сл. гласник РС бр. 113/17 од 21.12.2017. године)