Правилници

На овој страници можете преузети тренутно актуелне прописе који се тичу рада друштава за осигурање и посредника у осигурању.

Закон о друштвима за осигурање

 1. Правилник о додатном надзору над групацијама осигуравача (Сл. гласник РС бр. 55/24 од 20.06.2024. године) – НОВО
 2. Правилник о облику и садржају надзорних и статистичких извјештаја друштава за осигурање и реосигурање (Сл. гласник РС бр. 3/24 од 12.01.2024. године) – НОВО
 3. Правилник о правилима оснивања и пословања филијала друштава за осигурање у међуентитетском пословању (Сл. гласник РС бр. 77/19 од 19.09.2019. године)
 4. Правилник о садржају, начину и роковима за достављање извјештаја, обавјештења и других података друштава за осигурање (Сл. гласник РС бр. 91/14 од 15.10.2014. године)
 5. Правилник о поступку стицања квалификованог удјела у друштву за осигурање
  (Сл. гласник РС бр. 89/19 од 28.10.2019. године)
 6. Правилник о интерној ревизији у друштву за осигурање
  (Сл. гласник РС бр. 77/19 од 19.09.2019. године)
 7. Правилник о стављању ван снаге Правилника о систему управљања у друштву за осигурање
  (Сл. гласник РС бр. 50/16 од 21.06.2016. године)
 8. Правилник о поступању друштава за осигурање у вези са притужбама
  (Сл. гласник РС бр. 10/15 од 12.02.2015. године)
 9. Правилник o садржају и начину вођења регистра друштава за осигурње и филијала друштава за осигурање код Aгенције за осигурање Републике Српске (Сл. гласник РС бр. 65/13, од 01.08.2013. године)
 10. Правилник о елементима и контроли маргине солвентности друштава за осигурање (Сл. гласник РС бр. 103/12 од 06.11.2012. године)
 11. Правилник о начину обрачуна капитала и адекватности капитала друштава за осигурање (Сл. гласник РС бр. 89/19 од 28.10.2019. године)
 12. Правилник о лицима на значајном положају у друштву за осигурање (Сл. гласник РС бр. 61/16 од 22.07.2016. године)
 13. Правилник о спровођењу закона о заштити личних података (Сл. гласник РС бр. 66/10 од 12.07.2010. године)
 14. Правилник о начину утврђивања и праћења ликвидности друштава за осигурање и реосигурање (Сл. гласник РС бр. 38/15 од 18.05.2015. године)
 15. Правилник о начину процјењивања билансних и ванбилансних позиција друштва за осигурање (Сл. гласник РС бр. 10/09 од 17.02.2009. године)
 16. Правилник о улагању средстава друштава за осигурање (Сл. гласник РС бр. 117/20 од 27.11.2020. године)
 17. Правилник о садржају извјештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских и других извјештаја друштава за осигурање (Сл. гласник РС бр. 7/08 од 01.02.2008. године)
 18. Правилник о надзору над учесницима на тржишту осигурања (Сл. гласник РС бр. 77/19 од 19.09.2019. године)
 19. Правилник о начину уписа и вођењу регистра овлашћених актуара код Агенције за осигурање Републике Српске (Сл. гласник РС бр. 57/06 од 16.06.2006. године)
 20. Правилник о условима за стицање и повлачење звања овлашћеног актуара (Сл. гласник РС бр. 57/06 од 16.06.2006. године)
 21. Правилник о животном осигурању везаном за улагања (Сл. гласник РС бр. 116/06 од 30.11.2006. године)
 22. Правилник о техничким резервама (Сл. гласник РС бр. 116/06 од 30.11.2006. године)

Закон о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању

 1. Правилник о садржају и начину вођења регистара заступника и посредника у осигурању и реосигурању (Сл. гласник РС бр. 21/19 од 14.03.2019. године)
 2. Правилник о међусобним односима заступника у осигурању и друштава за осигурање и ограничењу провизије заступника у осигурању (Сл. гласник РС бр. 21/19 од 14.03.2019. године)
 3. Правилник о стручном испиту за oбављање послова заступања и посредовања у осигурању и послова заступања добровољних пензијских фондова (Сл. гласник РС бр. 23/18 од 16.03.2018. године)
 4. Правилник о поступку издавања овлашћења и дозвола за заступање и посредовање у осигурању и упису у регистре Агенције за осигурање Републике Српске (Сл. гласник РС бр. 23/18 од 16.03.2018. године)
 5. Правилник о достављању извјештаја, обавјештења и других података заступника у осигурању и посредника у осигурању и реосигурању (Сл. гласник РС бр. 113/17 од 21.12.2017. године)