Мисија и визија

Мисија Агенције је провођење ефикасне регулације и надзора у области:

 • осигурања (друштва за осигурање, посредници у осигурању),
 • добровољног пензијског осигурања (фондови и друштва за управљање),
  с циљем заштите и обезбјеђења повјерења осигураника, трећих лица корисника осигурања и чланова добровољних пензијских фондова, уз стварање услова за стабилно и транспарентно функционисање тржишта осигурања у РС.

Агенција усклађује правила пословања и рада субјеката на тржишту осигурања, те правила и принципе надзора са међународно прихваћеним стандардима надзора у осигурању.

Агенција надзире и предузима мјере потребне да се обезбиједи законитост рада и пословања субјеката на тржишту осигурања, над којима има законска овлаштења за надзор.

Визија је континуирани развој Агенције, као независног и модерног регулатора и надзорног тијела, односно јачање позиције Агенције кроз спровођење регулаторне и надзорне функције у складу са најбољом праксом и међународним стандардима у овој области.

Дјеловањем Агенције на овим основама стварају се претпоставке да се у Републици Српској изгради уређено, модерно, ефикасно и фер тржиште осигурања, укључујући и капитализовано пензијско осигурање, које корисницима обезбјеђује услуге, односно производе осигурања, на квалитетан, поуздан и транспарентан начин. Тиме тржиште осигурања постаје битан сегмент укупног финансијског сектора у Републици Српској и БиХ, као и подршка економском развоју у цјелини.

Основни принципи функционисања Агенције

Основни принципи на којима се заснива функционисање Агенције су:

 • економичан и ефикасан приступ регулацији и надзору,
 • објективан и непристрастан приступ у провођењу надзора,
 • стандардизација надзорних процедура,
 • транспарентност у обављању активности.

Стратешки циљеви Агенције су:

 • изградња компетентности у надзору, отвореност ка конструктивној интеракцији са свим заинтересованим странама,
 • стимулисање конкурентског окружења и помоћ у развоју саморегулације свих овлашћених учесника,
 • регулација и надзор засновани на ризику – постепено унапређивање приступа надзору помјерањем фокуса са контроле законитости пословања, на надзор који се базира на процјени ризика у пословању надзираних лица и на управљању тим ризицима,
 • одржавање активне позиције у БиХ, односи координације са другим институцијама из области осигурања, примјена ЕУ и других међународних стандарда,
 • повећање повјерења јавности у услуге и производе тржишта осигурања и добровољног капитализованог пензијског осигурања,
 • изграђивање ефективне политике у области развоја и употребе људских ресурса,
 • оптимизација структуре, процеса и процедура у вези са употребом информационих технологија.