Saradnja

U cilju organizovanog, planskog i efikasnog izvršavanja poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, Agencija kontinuirano radi na jačanju saradnje sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama, nadležim za sektor osiguranja kao i nacionalnim supervizorima osiguranja.

KOMITET

U skladu sa Zakonom o komitetu za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske, Agencija je potpisala Sporazum o saradnji sa nadzornih organa finansijskog sektora RS sa Agencijom za bankarstvo Republike Srpske i Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Ovaj sporazum je potpisan u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sektora Republike Srpske, njegovog daljeg razvoja, ali i kvalitetnije zaštite prava korisnika finansijskih usluga.

Komitet za koordianciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske osnovan je radi uspostavljanja potpune koordinacije rada nadzornih organa finansijskog sektora RS, donošenja jedinstvene strategije i smjernica razvoja nadzora, kao i obezbjeđenja zaštite prava korisnika usluga finansijskog sektora Republike Srpske.

Članovi Komiteta su: ministar finansija Republike Srpske, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske i direktor Agencije za osiguranje Republike Srpske.

INSTITUCIJE U REPUBLICI SRPSKOJ I BIH

Saradnja sa institucijama u Republici Srpskoj i BiH uspostavljena je sa:

  • Ministarstvom finansija RS radi unapređenja i harmonizacije zakonskih propisa iz oblasti osiguranja i unapređenja finansijskog izvještavanja društava za osiguranje,
  • Ministarstvom unutrašnjih poslova RS radi razmjene podataka u cilju uspostaljanja Informacionog sistema Agencije i Informativnog centra AO,
  • Ministarstvom za ekonomske odnose RS i Direkcijom za evropske integracije BiH u procesu usklađivanja propisa iz oblasti osiguranja sa odnosnim direktivama EU, kao i pripremi izvješataja o napretku u procesu približavanja EU,
  • Agencijom za osiguranje u BiH, radi razmjene statističkih podataka o stanju tržišta osiguranja u BiH, izradi transpozicionih i korelacionih tabela i po drugim zakonskim osnovama,
  • Agencijom za nadzor osiguranja FBiH, radi zajedničkog djelovanja na uređenju tržišta osiguranja BiH i razvoja supervizorskih praksi za primjenu zakonskih odredbi u međuentitetskom pružanju usluga osiguranja,
  • Agencijom za istrage i zaštitu u oblasti definisanih obaveza regulatora po Zakonu o sprečavanju pranja novca.

MEĐUNARODNA SARADNJA

Agencija za osiguranje Republike Srpske učestvovala u radu Konferencije koju je organizovala EIOPA

Agencija za osiguranje Republike Srpske je, u skladu sa svojom funkcijom supervizora sektora osiguranja, pokrenula aktivnosti prireme za implementaciju Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 17 (IFRS 17)
U organizaciji konsultanata Svjetske banke, a uz podršku Agencije za osiguranje Republike Srpske, dana 20.03.2023. godine održana je prva radionica pod nazivom “Priprema za implementaciju Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 17”, na kojoj su prisustvovali predstavnici svih društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj, te predstavnici Ministarstva finansija Republike Srpske.
U okviru radionice dat je osvrt na osnovne teorijske koncepte standarda, predstavljene osnove uticaja na sadržaj i strukturu finansijskih izvještaja društava za osiguranje, te predstavljena dosadašnja međunarodna iskustva prilikom primjene ovog standarda.

Agenciji za osiguranje Republike Srpske je od strane „FIRST initiative“ odobren projekat: „BiH 10295: Liberalizacija tržišta osiguranja od autoodgovornosti“
„FIRST initiative“ je partnerska organizacija u kojoj učestvuje Svjetska Banka, putem IBRD i IDA, zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom i drugim donatorima, a osnovana je u cilju pružanja tehničke pomoći finansijskom sektoru nerazvijenih i srednje razvijenih zemalja.
Projekat se finansira donatorskim sredstvima, a realizovaće se u obliku tehničke pomoći konsultanata Svjetske banke u periodu januar 2013.godine – septembar 2014. godine. Korisnici su, osim Agencije za osiguranje Republike Srpske, Agencija za osiguranje u BiH i Agencije za nadzor osiguranja FBiH.
Osnovni ciljevi ovog projekta su:
1. Pružanje tehničke pomoći pri izradi modela liberalizacije obaveznog osiguranja od autoodgovornosti,
2. Razvijanje aktuarskih alata potrebnih za određivanje premijskih stopa i tehničkih rezervi obaveznog osiguranja od autoodgovornosti,
3. Predlaganje regulatornog okvira obaveznog osiguranja od autoodgovornosti zasnovanog na odnosnim EU direktivama i obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU, ali i na dobroj međunarodnoj praksi liberalizacije tržišta obaveznog osiguranja od autoodgovrnosti i
4. Bolja zaštita interesa trećih oštećenih lica kada su u pitanju odštetni zahtjevi iz obaveznog osiguranja od autoodgovornosti.
Agencija za osiguranje Republike Srpske očekuje da će uspješna realizacija Projekta dati doprinos unapređenju tržišta obaveznog osiguranja od autoodgovornosti u Republici Srpskoj i BiH u kontekstu njegove liberalizacije. Liberalizacija tržišta obaveznog osiguranja u Republici Srpskoj je jedna od smjernica Vlade Republike Srpske, a definisana je u Ekonomskoj politici Republike Srpske za 2013. godinu.

Agencija za osiguranje Republike Srpske je jedan od korisnika Twinning Project BA 07 IB FI 01 “EU podrška za održivo institucionalno jačanje Agencije za osiguranje u BiH, Agencije za osiguranje Republike Srpske i Agencije za nadzor osiguranja FBiH“
Twinning projekt je finansiran od strane Evropske Unije kroz „Instrument za pretpristupnu pomoć“, (IPA) za 2007. godinu, na ukupan iznos od 800.000,00 eura. Projekat je pokrenut je 21. aprila 2010. godine, u trajanju od 27 mjeseci, a sprovodi ga bugarska Agencija za finansijsku superviziju.
Cilj Projekta je razvoj tržišta osiguranja u BiH, s jakim institucionalni okvirom, a u skladu sa ustavnim uređenjem Bosne i Hercegovine. Aktivnosti Projekta usmjerene su na:
– održivo institucionalno jačanje Agencije za osiguranje u BiH, Agencije za osiguranje Republike Srpske i Agencije za nadzor osiguranja FBiH,
– razvoj regulatornih i supervizorskih praksi u skladu sa EU standardima, zakonima i propisima,
– transparentnost u razmjeni informacija i izvještavanja i
– dalje usklađivanje propisa i institucionalnog okvira osiguranja od odgovornosti za motorna vozila sa zahtjevima EU Direktiva.
Agencija za osiguranje Republike Srpske očekuje da će uspješna realizacija ovog projekta dati doprinos unapređenju tržišta osiguranja u Republici Srpskoj i BiH u kontekstu mogućeg potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH Evropskoj uniji.
Aktivnosti Projekta su završene u aprilu 2012. godine. Brošuru i fotografije sa zatvaranja možete preuzeti ovdje , verzija na engleskom .

Agencija za osiguranje Republike Srpske, je na poziv Agencije za zavarovalni nadzor Republike Slovenije, učestvovala u radu Prvog Koledža supervizora za Triglav Grupu, koji je, dana 15. 11. 2011. godine, održan u Ljubljani (Republika Slovenija).
Agencija za osiguranje Republike Srpske je partnerska institucija USAID -ovog vodećeg regionalnog programa za razvoj finansijskog sektora u Jugoistočnoj Evropi i Euroaziji: „Program za finansijsku stabilnost PFS“
PFS podržava razvoj finansijskog sektora okupljanjem regionalnih institucija iz partnerskih i mentorskih država radi rješavanja regionalnih izazova, promovisanja, usvajanja i primjene najboljih međunarodnih praksi, te radi razmjene iskustava.

Agencija za osiguranje Republike Srpske je, u okviru SEEC Programa osiguranja od rizika od katastrofa, učestvovala na Prvoj regionalnoj konferenciji Europa Reinsurance Facility Ltd. na temu: „Razvoj tržišta osiguranja od prirodnih katastrofa i vremenskih nepogoda u jugoistočnoj Evropi i zemljama Kavkaza“
Europa Reinsurance Facility Ltd -„ Europa Re“, čije je sjedište u švajcarskoj, osnovana je u novembru 2009. godine u skladu sa švajcarskim zakonom i predviđeno je da bude u vlasništvu zemalja jugoistočne Evrope i zemalja Kavkaza. Cilj „Europa Re“ je povećanje nivoa osiguravajućeg pokrića od rizika prirodnih katastrofa i vremenskim nepogoda, a namjenjen je domaćinstvima, poljoprivrednim proizvođačima, malim i srednjim preduzećima, javnim i komunalnim preduzećima, pri čemu takvo osiguranje nije obavezno. Proizvodi koje bi „Europa Re“ nudila na području Republike Srpske, putem društava za osiguranje Republike Srpske, predstavljali bi neku vrstu komplementarnog pokrića (a ne konkurentnog) trenutno postojećim proizvodima i proširenje ponude za pokrića, koja trenutno ne postoje u ponudi društava za osiguranje u Republici Srpskoj. Društva za osiguranje bi na raspolaganju imala web platformu za izdavanja polisa osiguranja, kao i „back-office“ podršku prilikom prodaje proizvoda. Pored provizije koju bi društva za osiguranje dobijala za cedirane rizike, na raspolaganju im stoji i mogućnost zadržavanja rizika u skladu sa njihovim finansijskim kapacitetom. Osim direktnih pozitivnih efekata za tržište osiguranja, pozitivni efekti bi se ogledali i u sinergiji koja bi se ostvarila regionalnim objedinjavanjem rizika različitih zemalja, u jedinstven, bolje struktuiran portfolio, te u razvoju visoko sofisticiranih modela rizika katastrofa i rizika vremenskih nepogoda za regiju.

Agencija za osiguranje Republike Srpske je dala svoj doprinos pri izradi Izvještaja o poštivanju standarda i kodova (ROSC) – Pregled računovodstva i revizije (A&A)
Ovaj pregled se bavi procjenom uporedivosti domaćih standarda za računovodstvo i reviziju sa međunarodnim standardima za finansijsko izvještavanje (IFRS) odnosno međunarodnim standardima za reviziju (ISA), te nivoom stvarne usaglašenosti sa standardima koji se primjenjuju na zakonom propisane finansijske izvještaje poslovnih subjekata. Procjena je izvršena na osnovu dijagnostičkog alata, koji je razvila Svjetska banka.

Svrha ovog sastanka je razmjena informacija i pokazatelja poslovanja društava koja posluju u okviru Triglav Grupe, kao i razmjena supervizorskih pitanja i iskustava kada je u pitanju supervizija pojedinih društava iz Triglav Grupe.