Agencija za osiguranje Republike Srpske učestvovala u radu Konferencije koju je organizovala EIOPA

,

Predstavnici Agencije za osiguranje Republike Srpske su učestvovali na Eastern Cooperation Conference, u organizaciji Evropskog tijela za nadzor osiguranja i penzionih fondova (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA), održanoj dana 22.03.2023. godine u sjedištu EIOPA-e.

Konferencija, kojom je predsjedavala predsjednica EIOPA-e Petra Hielkema, je bila namjenjena supervizorima sektora osiguranja izvan Evropskog ekonomskog područja (European Economic Area – EEA), a u radu Konferencje su učestvovali i predstavnici 10 supervizora sektora osiguranja iz zemalja Evropske Unije, te predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, Evropske komisije i drugi. U prvom dijelu Konferencije održan je i Tour de Table sa ciljem da se pruži pregled nadležnosti prisutnih supervizora i tržišta osiguranja koja su pod njihovim nadzorom, te su predstavnici Agencije za osiguranje predstavili tržište osiguranja Republike Srpske i nadležnosti Agencije. U nastavku konferencije, kroz panele i okrugli sto, vođena je diskusija o izazovima prelaska nacionalnih regulatornih okvira za sektor osiguranja na regulatorni i nadzorni okvir zasnovan na rizicima, prvenstveno na Solventnosti II, kao i o izazovima vezanim za aktuelna makreoekonmska kretanja sa posebnim akcentom na inflatorne uticaje, te o novim rizicima u sektoru osiguranja uključujući i ključne probleme supervizora u regionu. Ukazano je na važnost međusobne saradnje supervizora, ali i razmjene iskustava u cilju razvoja supervizorskih kapaciteta za implementaciju budućih regulatornih zahtjeva.

Više o Konferenciji možete vidjetu na Eastern Cooperation Conference: Fostering risk-based supervision (europa.eu)