Водич о приступу информацијама

Oбразац за подношење захтјева за приступ информацијама  

Захтјев за приступ информацијама из надлежности Агенције се подноси у писаном облику, и то: путем поште, путем факса, непосредном предајом у канцеларији за пријем поште Агенције или електронски на e-mail адресу Агенције

25,00 KB

Водич о поступку приступа информацијама 

Физичка и правна лица која желе да добију информацију од јавног значаја из надлежности, односно под контролом, Агенције за осигурање Републике Српске, остварују право на информације, на начин и по поступку прописаним Законом о слободи приступа информацијама и у складу са Водичем о поступку приступа информацијама у Агенцији.

136,54 KB

Упутство о трошковима умножавања материјала 

Овим упутством регулишу се трошкови умножавања информација кој сачињава јавни орган у складу са Законом о слободи приступа информацијама.

271,21 KB