Agencija za osiguranje Republike Srpske je u svrhu edukacije o koristima i rizicima koji su povezani sa različitim vrstama osiguranja, kao i pružanja odgovarajućih informacija i savjeta, izdala informativne letke

,

Agencija za osiguranje Republike Srpske je u svrhu edukacije o koristima i rizicima koji su povezani sa različitim vrstama osiguranja, kao i pružanja odgovarajućih informacija i savjeta, izdala informativne letke o:
putnom zdravstvenom osiguranju,
osiguranju učenika u školama,
osiguranju imovine,
osiguranju vozila (autoodgovornost i auto-kasko) i
saobraćajnoj nezgodi u inostranstvu.

Distribucija letaka će se vršiti besplatno, putem kanala distribucije shodnih odnosnoj vrsti osiguranja, na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Digitalne verzije letaka se mogu preuzeti sa internete stranici Agencije, pod rubrikom Saradnja i razvoj – Publikacije.