BiH 10295: Liberalizacija tržišta osiguranja od autoodgovornosti

Agenciji za osiguranje Republike Srpske je od strane „FIRST initiative“ odobren projekat: „BiH 10295: Liberalizacija tržišta osiguranja od autoodgovornosti“

„FIRST initiative“ je partnerska organizacija u kojoj učestvuje Svjetska Banka, putem IBRD i IDA, zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom i drugim donatorima, a osnovana je u cilju pružanja tehničke pomoći finansijskom sektoru nerazvijenih i srednje razvijenih zemalja.

Projekat se finansira donatorskim sredstvima, a realizovaće se u obliku tehničke pomoći konsultanata Svjetske banke u periodu januar 2013.godine – septembar 2014. godine. Korisnici su, osim Agencije za osiguranje Republike Srpske, Agencija za osiguranje u BiH i Agencije za nadzor osiguranja FBiH.

Osnovni ciljevi ovog projekta su:
1. Pružanje tehničke pomoći pri izradi modela liberalizacije obaveznog osiguranja od autoodgovornosti,
2. Razvijanje aktuarskih alata potrebnih za određivanje premijskih stopa i tehničkih rezervi obaveznog osiguranja od autoodgovornosti,
3. Predlaganje regulatornog okvira obaveznog osiguranja od autoodgovornosti zasnovanog na odnosnim EU direktivama i obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU, ali i na dobroj međunarodnoj praksi liberalizacije tržišta obaveznog osiguranja od autoodgovrnosti i
4. Bolja zaštita interesa trećih oštećenih lica kada su u pitanju odštetni zahtjevi iz obaveznog osiguranja od autoodgovornosti.

Agencija za osiguranje Republike Srpske očekuje da će uspješna realizacija Projekta dati doprinos unapređenju tržišta obaveznog osiguranja od autoodgovornosti u Republici Srpskoj i BiH u kontekstu njegove liberalizacije. Liberalizacija tržišta obaveznog osiguranja u Republici Srpskoj je jedna od smjernica Vlade Republike Srpske, a definisana je u Ekonomskoj politici Republike Srpske za 2013. godinu.