Upozorenje o neovlašćenom obavljanju poslova zastupanja u osiguranju

,

Na osnovu člana 37. stav Z. Zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiruranju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 47/17), v.d. direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske, (u daljem tekstu: Agencija), objavljuje:

Upozorenje o neovlašćenom obavljanju poslova zastupanja u osiguranju

Kontrolom izvršenom od strane Agencije, dana 19.04.2022. godine utvrđeno je da je Slobodan Vukajlović iz Srbca, zaposlen kod preduzetnika pod poslovnim imenom: Zastupanje u osiguranju “Capital” Tijana Raca s.p. Gradiška, u periodu od 10.02.2021. pa do kraja iste, obavljao poslove neovlašćenog zastupanja u osiguranju.

Agencija ovim putem upozorava građane i privredne subjekte Renublike Srpske na neovlašćeno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, te ujedno obavještava građane i privredne subjekte da urovore o osiguranju mogu da zaključuju isključivo sa zaposlenim licima društava za osiguranje, te sa ovlašćenim zastupnicima u osiguranju upisanim u Registar ovlašćenih zastupnika u osiguranju kod Agencije.

Upozorenje 01.06.2022. godine

Preuzmi