Завршен први стрес –тест сектора осигурања

,

Стрес тест је развијен у складу са препорученом супервизорском праксом,те сходним прилагођавањем методологије стрес теста Европског тијела за надзор осигурања и пензија (EIOPA).

Циљ спроведеног стрес теста је био процјена рањивости друштава за осигурање и сектора у цјелини на неповољне тржишне сценарије, који би директно утицали на финансијску стабилност.

Агенција за осигурање Републике Српске је, у складу са својом функцијом супервизора сектора осигурања, крајем 2021. године, извршила први „стрес-тест“ друштава за осигурање и сектора у цијелини, којим су обухваћена три, међусобно независна и екстремна сценарија, а то су: пад вриједности одређених категорија активе, губитак због неиспуњења обавезе друге уговорне стране – реосигуравача и губитак због повећања смртности у усљед пандемије и недовољности резерви за штете.

Додатни циљ је био подизање свијести у друштавима за осигурање о реалним тржишним ризицима, чији развој може негативно утицати на њихову солвентну позицију.

Резултати стрес теста указују да појединачни неповољни сценарији, уколико се поставе на реалним основама, не би угрозили финансијску стабилност сектора осигурања, независно од чињенице да би поједина друштва различито реаговала у случају реализације неких од екстремних сценарија.

Завршен први стрес – тест сектора осигурања

Стрес тест је развијен у складу са препорученом супервизорском праксом,те сходним прилагођавањем методологије стрес теста Европског тијела за надзор осигурања и пензија (EIOPA).

Преузми